Tin PV Drilling

PV Drilling tổ chức “Ngày Pháp luật Việt Nam” lần thứ Sáu(25/10/2018)

“Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của PV Drilling và mỗi người lao động PV Drilling” là chủ đề tổ chức Ngày pháp luật năm 2018  tại PV Drilling và các doanh nghiệp thành viên (lần thứ Sáu).


(Nguồn: sưu tầm internet)

Ngày 22/10/2018, Tổng giám đốc đã ban hành “Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam tại PV Drilling” (kèm theo Quyết định số 278/QĐ-PVD). Bản Kế hoạch quy định cụ thể về nội dung, hình thức công việc, thời gian thực hiện, trách nhiệm của các Ban/ Văn phòng/ Doanh nghiệp liên quan trong  tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam như sau:

Ban Pháp chế chủ trì thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và theo chỉ đạo của Tổng giám đốc, tiến hành sơ kết, đánh giá, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch. Văn phòng Tổng công ty, Ban Quản lý hệ thống thông tin phối hợp với Ban Pháp chế để bố trí nhân lực và kinh phí thực hiện những nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các Ban/Văn phòng/Chi nhánh và các doanh nghiệp thành viên của PV Drilling chủ động, tích cực phối hợp với Ban Pháp chế phổ biến, khuyến khích sự tham gia rộng rãi của người lao động tại đơn vị mình, góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức tập trung tại PV Drilling và các doanh nghiệp thành viên với các hoạt động chủ yếu sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các khẩu hiệu phù hợp đặt tại trụ sở của PV Drilling và các doanh nghiệp thành viên tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đặt trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử.

2. Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên trang thông tin điện tử của PV Drilling và màn hình chính tại khu vực lễ tân và sảnh đón khách của các doanh nghiệp thành viên (nếu có).

3. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam trên Bản tin pháp luật số đặc biệt và các ấn phẩm liên quan chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam.

4. Tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật” cho người lao động (của PV Drilling và các đơn vị thành viên) với các giải thưởng dành cho cá nhân và tập thể tham gia.

Hai tuần cao điểm thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại PV Drilling và các doanh nghiệp thành viên từ ngày 01/11/2018 đến ngày 10/11/2018.
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
38,735,988Lượt truy cập