Thông báo

CBTT BCTC Công ty Mẹ và BCTC Hợp nhất Quý 1/2019(27/04/2019)

PV Drilling công bố Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty Mẹ và Hợp nhất Q1/2019, đồng thời giải trình về kết quả kinh doanh như sau:(*): lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông của Công ty Mẹ             Đơn vị: tỷ VND

Trong Quý 1/2019, Doanh thu của Công ty mẹ và Hợp nhất giảm tương ứng 6% và 18% so với cùng kỳ chủ yếu do:
Doanh thu hoạt động thương mại giảm do chưa phát sinh một số hợp đồng lớn trong Quý 1/2019 như dự kiến.
Tuy nhiên, hiệu suất sử dụng giàn tự nâng cải thiện, đạt 83% so với cùng kỳ là 70%.

Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ và Hợp nhất Quý 1/2019 giảm lỗ so với cùng kỳ lần lượt là 44% và 64%, chủ yếu do:
- Giá cho thuê giàn khoan có cải thiện nhẹ và hiệu suất sử dụng giàn tăng.
- Tăng khối lượng công việc các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan.

Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ và Hợp nhất quý 1/2019 vẫn là con số âm, chủ yếu do:
- Tiếp tục trích lập thêm dự phòng phải thu khó đòi theo quy định.
- Giàn khoan PV DRILLING II tạm dừng khoảng 2 tháng giữa 02 chiến dịch khoan cho Vietsovpetro và  Hibiscus (Malaysia).

Trân trọng,
 
Tải Báo cáo:
- BCTC Hợp nhất Q1/2019 (VND):
Link
- BCTC Hợp nhất Q1/2019 (USD): Link
- BCTC Cty mẹ Q1/2019 (VND): Link
- BCTC Cty mẹ Q1/2019 (USD): Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,750,026Lượt truy cập