CBTT về Kết luận thanh tra thuế

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí công bố thông tin về Kết luận thanh tra thuế
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) công bố thông tin về Kết luận thanh tra thuế như đính kèm.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
37,738,059Lượt truy cập