Thông báo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Xuân Cường(18/03/2020)

PV Drilling CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như đính kèm.

Đính kèm: Link
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,803,691Lượt truy cập