Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thư mời họp Đại Hội Cổ Đông năm 2007 (29/03/2008) của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)(19/03/2008)

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008 với chi tiết cụ thể như sau:
 • Thời gian: 8h Thứ bảy, ngày 29/03/2008
 • Địa điểm: Phòng họp lầu 3, Khách sạn Caravell, 19-23 Công trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Nội dung chính cuộc họp:  
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2007 và kế hoạch năm 2008;
 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008;
 3. Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán;
 4. Phương án chia cổ tức năm 2007;
 5.  Sửa đổi điều lệ cho phù hợp với điều lệ mẫu ban hành áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và phù hợp với mô hình Tổng Công ty hoạt động theo hình thức Công ty mẹ-Công ty con;
 6. Thay thế thành viên Ban kiểm soát theo sự giới thiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 2242/DKVN-HĐQT ngày 18/07/2007;  
 7. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008;  
 8. Danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện việc kiểm toán PV Drilling năm 2008;  
 9. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2007 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2008 của Ban kiểm soát; 
 10. Và một số vấn đề quan trọng khác. 
Chi tiết Tài liệu họp ĐHCĐ được download tại đây
Chi tiết Thư mời họp được download tại đây
Chi tiết Thư uỷ quyền được download tại đây
Trân trọng,
HĐQT PV Drilling
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,805,243Lượt truy cập