Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát PV Drilling(13/04/2010)

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên như sau:

  1. ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Kim Long
  2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 30% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử 01 người vào Ban kiểm soát PV Drilling (theo điều 32, Điều lệ Tổng công ty)

Chi tiết nội dung như file đính kèm, Quý cổ đông có thể tải tại đây.

Trân trọng,

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
38,649,421Lượt truy cập