Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011(09/04/2011)

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Tổng Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, như sau:

1. Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút, Thứ 7, ngày 23 tháng 04 năm 2011

2. Địa điểm: Phòng Lotus Ballroom, Lầu 1, Khách sạn Rex, 68A Nguyễn Huệ Boulevard, Quận 1, Tp. HCM

3. Điều kiện tham dự: 

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí có tên theo danh sách chốt ngày 21/03/2011.

- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Tổng Công ty.

4. Chương trình nghị sự:

 a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2010 và Phương hướng hoạt động năm 2011.

 b. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

 c. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

 d. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2011.

 e. Phương án phân chia cổ tức năm 2010, 2011; Thay đổi tỷ lệ trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế.

 f. Bổ sung mục đích sử dụng 768.000 cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho CBCNV.

 g. Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc; Bầu các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2011 – 2015.

 h. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling.

 k. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011.

l. Danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính quý cho PV Drilling trong năm 2011.

5. Đăng ký tham dự:

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 20/04/2011 qua điện thoại, fax, email theo địa chỉ bên dưới hoặc đăng ký trực tuyến tại website www.pvdrilling.com.vn :

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, 111A Pasteur, Q.1, TP.HCM

Tel: 08-39142012 Fax: 08-39142021

6. Các cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền, CMND/Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách đại biểu.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp.

Trân trọng thông báo.

 Quý cổ đông vui lòng xem nội dung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông dưới đây:

 a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2010 và Phương hướng hoạt động năm 2011.

 b. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

 c. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

 d. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2011.

 e. Phương án phân chia cổ tức năm 2010, 2011.

 f. Thay đổi tỷ lệ trích lập quỹ

 f. Bổ sung mục đích sử dụng 768.000 cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng cho CBCNV.

 g. Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc

 h. Bầu các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2011 – 2015.

 k. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling.

 l. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011.

 m. Danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính quý cho PV Drilling trong năm 2011.

 n. Mẫu giấy đăng ký ủy quyền

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,726,520Lượt truy cập