Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2018(06/03/2018)

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 như sau:

• Mã chứng khoán: PVD
• Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

• Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
• Thời gian thực hiện: 8h30 Sáng thứ Sáu, ngày 27/04/2018
• Địa điểm thực hiện: Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
• Nội dung họp:

    - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018;
    - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc;
    - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
    - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
    - Phương án điều chuyển một phần Lợi nhuận chưa phân phối sang quỹ đầu tư phát triển;
    - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2017; và phương hướng hoạt động năm 2018;
    - Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ và Quy chế Quản trị của PV Drilling cho phù hợp với các quy định pháp luật mới;
    - Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2018-2020);
    - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
    - Việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và
    - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Chi tiết Thông báo, Quý cổ đông xem file đính kèm: Link

Trân trọng
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,802,478Lượt truy cập