Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(17/04/2018)

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 sáng thứ Sáu, ngày 27/04/2018

2. Địa điểm: Phòng Lotus, lầu 1, Khách sạn Rex, Số 141 Đường Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chính (tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm):

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty;

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

- Phương án điều chuyển một phần lợi nhuận chưa phân phối sang quỹ Đầu tư phát triển;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2017; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;

- Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ của PV Drilling cho phù hợp với quy định pháp luật mới;

- Sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của PV Drilling cho phù hợp với quy định pháp luật mới;

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị của PV Drilling;

- Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2018 - 2020);

- Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018;

- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Tờ trình trên trang thông tin điện tử (website) của PV Drilling tại địa chỉ: www.pvdrilling.com.vn.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu PVD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (ngày đăng ký cuối cùng là 28/3/2018) đều có quyền tham dự họp.

- Quý cổ đông không thể đến tham dự họp được uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Quý cổ đông, người được ủy quyền khi tham dự họp vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền của cổ đông). 

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp cho PV Drilling trước 16h00 ngày 23/4/2018 theo: số Điện thoại 028.39142012 (Ext: 0) hoặc số Fax: 028.39142021 hoặc Email: trangcm@pvdrilling.com.vn hoặc theo đường thư (Bì thư đính kèm).

- Trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông liên hệ: Anh Hoàng Phúc Khang – Tổ Thư ký HĐQT (Ext: 233) hoặc Anh Bùi Trọng Nguyên - IR Team (Ext: 202).

Trân trọng./.
TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
(Đã ký)
Đỗ Văn Khạnh


Đính kèm:

Mẫu Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Mẫu Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,186,363Lượt truy cập