Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015(10/04/2015)

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling),

Hội đồng Quản trị PV Drilling trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, sáng thứ Ba, ngày 12/05/2015 (Đón khách từ 8 giờ).

2. Địa điểm: Phòng Lotus, lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.

3. Nội dung chính:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch 2015 của Ban TGĐ; 

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

- Phương án chia cổ tức năm 2014; - Báo cáo hoạt động của BKS 2014 và Kế hoạch 2015;

- Bầu thay thế thành viên HĐQT;

- Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2017;Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;

- Danh sách các công ty kiểm toán 2015;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu PVD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/04/2015) đều được tham dự họp.

- Quý cổ đông không thể đến tham dự Đại hội được uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Quý Cổ đông khi tham dự họp vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có). 

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dp cho PV Drilling trước 16h00 ngày 09/5/2015 theo: 
Điện thoại 08.39142012 – Ext: 0, Fax: 08.39142021, Email: trangcm@pvdrilling.com.vn hoặc theo đường thư (Bì thư đính kèm).

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ trên website của PV Drilling theo địa chỉ: www.pvdrilling.com.vn. Trường hợp cần giải đáp, Quý cổ đông liên hệ: Anh Hoàng Phúc Khang – Tổ Thư ký HĐQT theo số điện thoại 08.39142012 – Ext: 233.

Trân trọng./.


TÀI LIỆU ĐHĐCĐ:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 và Phương hướng hoạt động 2015 (01/TT-ĐH ngày 27/4/2015)

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và Kế hoạch 2015 của Ban TGĐ (02/TT-ĐH ngày 27/4/2015)

3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (03/TT-ĐH ngày 27/4/2015)

4. Phương án chia cổ tức năm 2014 (04/TT-ĐH ngày 27/4/2015)

5. Báo cáo hoạt động của BKS 2014 và Kế hoạch 2015 (05/TT-ĐH ngày 27/4/2015)

6. Thông qua việc bầu thay thế Người đại diện phần vốn của Vietcombank đang đảm nhiệm thành viên HĐQT tại PV Drilling (06/TT-ĐH ngày 27/4/2015)

7. Bầu lại thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2015 – 2017) (07/TT-ĐH ngày 27/4/2015)

8. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 (08/TT-ĐH ngày 27/4/2015)

9. Danh sách các công ty kiểm toán 2015 (09/TT-ĐH ngày 27/4/2015)
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
43,187,365Lượt truy cập