Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(11/04/2014)

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 với chi tiết cụ thể như sau:1. Thời gian: 08h30 sáng thứ Sáu, ngày 25/04/2014 (Đón khách từ 8h00).2. Địa điểm: Phòng Lotus, lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.3. Nội dung chính:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch 2014 của Ban TGĐ;

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

- Phương án chia cổ tức năm 2013;

- Báo cáo kết quả thưởng cổ phiếu quỹ năm 2013 và phương án thưởng số cổ phiếu quỹ còn lại;

- Báo cáo hoạt động của BKS 2013 và Kế hoạch 2014;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling;

- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;

- Danh sách các công ty kiểm toán 2014;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu PVD của Chi nhánh Tp.HCM - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/03/2014) đều được tham dự Đại hội.

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/03/2014) đều được tham dự Đại hội.

- Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Tổng Công ty PV Drilling đính kèm.

- Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 21/04/2014 qua điện thoại, fax, email theo chi tiết bên dưới hoặc đăng ký trực tuyến tại website www.pvdrilling.com.vn:TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, 111A Pasteur, Q.1, TP.HCM

Tel: 08-39142012; Fax: 08-39142021

Người liên hệ: Cô Đoàn Đào Ngọc Trang (Lễ Tân)

Email: trangddn@pvdrilling.com.vn- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền (nếu có).Trân trọng.


TM. Hội đồng quản trị

(Đã ký)

Đỗ Đức ChiếnĐính kèm:

Mẫu Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Mẫu Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTÀI LIỆU ĐHĐCĐ:

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2013 và Phương hướng hoạt động 2014

4. Báo cáo kết quả SXKD 2013 và Kế hoạch 2014

5. Báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán

6a. Phương án chia cổ tức 2013 & kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014

6b. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu 2013

7. Báo cáo kết quả thưởng cổ phiếu quỹ 2013 và phương án thưởng số cp quỹ còn lại

8. Báo cáo hoạt động của BKS 2013 và Kế hoạch 2014

9. Sửa đổi, bổ sung điều lệ PV Drilling

10. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014

11. Danh sách các công ty Kiểm toán năm 2014

12. Thỏa thuận khung
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,724,156Lượt truy cập