Đại Hội Đồng Cổ Đông
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013 với chi tiết cụ thể như sau:
1. Thời gian: 08h30 sáng thứ Sáu, ngày 26/04/2013 (Đón khách từ 8h00).
2. Địa điểm: Phòng Lotus, lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung chính:

 • Báo cáo hoạt động của HĐQT 2012 và Định hướng 2013;
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2012 và Kế hoạch 2013;
 • Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
 • Phương án chia cổ tức 2012, dự kiến 2013; Phương án phát hành 2013;
 • Báo cáo hoạt động của BKS 2012 và Kế hoạch 2013;
 • Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013;
 • Danh sách các công ty kiểm toán 2013;
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Điều kiện tham dự:

 • Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu PVD của Chi nhánh Tp.HCM - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/04/2013) đều được tham dự Đại hội.
 • Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Tổng Công ty PV Drilling đính kèm.
 • Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 23/04/2013 qua điện thoại, fax, email theo chi tiết bên dưới hoặc đăng ký trực tuyến  tại website www.pvdrilling.com.vn:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
Địa chỉ:                       Lầu 4, Sailing Tower, 111A Pasteur, Q.1, TP.HCM
Tel:                             08-39142012;                       Fax: 08-39142021
Người liên hệ:          Cô Đoàn Đào Ngọc Trang (Lễ Tân) 
Email:                         trangddn@pvdrilling.com.vn
Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền (nếu có). 
Trân trọng.

Đính kèm:

    Mẫu Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
Mẫu Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

TM. Hội đồng quản trị

(Đã ký)

Đỗ Đức Chiến

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ:

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2012 và Định hướng 2013

4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2012 và Kế hoạch 2013

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

6. Phương án chia cổ tức 2012, dự kiến 2013;

7. Phương án phát hành 2013

8. Báo cáo hoạt động của BKS 2012 và Kế hoạch 2013 

9. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013

10. Danh sách các công ty Kiểm toán năm 2013

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,727,056Lượt truy cập