Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012(10/05/2012)

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 với chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 12/05/2012

2. Địa điểm: Ballroom tầng 3, Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

3. Nội dung chính:
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012;
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
 • Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;
 • Phương án chia cổ tức năm 2011, dự kiến năm 2012 và Phương án tài chính năm 2012;
 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2012;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling;
 • Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012;
 • Danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính quý cho PV Drilling trong năm 2012;
 • Các nội dung bầu và thay thế thành viên nhiệm kỳ mới
4. Điều kiện tham dự:
 • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PVD theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Chi nhánh Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp. HCM (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2012) đều được tham dự Đại hội
 • Quý vị cổ đông không thể đến dự Đại hội được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Tổng Công ty PV Drilling đính kèm.
 • Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 09/05/2012 qua điện thoại, fax, email theo địa chỉ bên dưới hoặc đăng ký trực tuyến tại website www.pvdrilling.com.vn : http://www.pvdrilling.com.vn/meeting/regmeeting.php
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, 111A Pasteur, Q.1, TP.HCM
Tel: 08-39142012; Fax: 08-39142021
Người liên hệ: Cô Đoàn Đào Ngọc Trang (Lễ Tân)
Email: trangddn@pvdrilling.com.vn

(Chỉ những cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đã đăng ký tham dự trong thời hạn trên mới có quyền tham dự Đại hội).
- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền (nếu có).

Trân trọng./.

Đính kèm:

TM. Hội đồng quản trị

(Đã ký)

Đỗ Đức Chiến


TÀI LIỆU ĐHĐCĐ:
 

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ
 
2. Chương trình họp ĐHĐCĐ
 
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012
 
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và  kế hoạch SXKD năm 2012
 
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

6. Phương án tài chính trong năm 2012 
 
7. Phương án chia cổ tức năm 2011 & 2012 (bản mới cập nhật) 
 
8. Báo cáo của Ban kiểm soát

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling
 
10. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
 
11. Danh sách công ty Kiểm toán năm 2012
 
12. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2014

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
45,750,605Lượt truy cập