Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tài liệu cho ĐHCĐ thường niên năm 2007 của Tổng Công Ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí bao gồm Bảng tóm tắt nội dung Điều lệ cần sửa đổi, Dự thảo Điều lệ Tổng Cty PV Drilling và Tài liệu họp ĐHCĐ(25/03/2008)

Kính gửi quý Cổ đông,

Liên quan đến một trong những nội dung của ĐHCĐ thường niên 2007 về việc sửa đổi điều lệ, PV Drilling kính gửi đến quý Cổ đông tài liệu họp ĐHCĐ, bản dự thảo điều lệ cần sửa đổi và tóm tắt các nội dung cần sửa đổi như sau:
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
38,648,204Lượt truy cập