Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011(26/04/2011)

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Đại hội đồng Cổ đông
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ngày 29/3/2008, sửa đổi bổ sung ngày 17/4/2010;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/04/2011/NQ-HĐQT ngày 22/4/2011 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí năm 2011 ngày 23/4/2011.


Trong thời gian từ 8h00 – 13h00, ngày 23/4/2011 tại phòng họp Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 156.150.777 cổ phần, tương ứng 74,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.


Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010 và Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 97,90 %.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
2.1 Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán:

- Doanh thu: 7.572 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.019 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 882 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,89 %.

2.2 Kế hoạch SXKD năm 2011:

- Doanh thu: 8.000 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.050 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 900 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 91,65 %.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2011 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,06 %.

Điều 4: Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2010, 2011; Thay đổi tỷ lệ trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế và trích lập Quỹ khoa học và công nghệ:

4.1 Phương án chia cổ tức năm 2010, 2011

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt là 20% vốn điều lệ.

- Giao cho HĐQT PV Drilling quyết định phương án chia cổ tức năm 2011 phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư và tình hình tài chính của PV Drilling và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,85 %.

4.2 Thay đổi tỷ lệ trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế và trích lập Quỹ khoa học và công nghệ

- Tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi từ 10% lên 12,5% lợi nhuận sau thuế; Tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành Tổng Công ty từ 1% lên 1,5% lợi nhuận sau thuế; Sửa đổi khoản b&c của Điều 42 Điều lệ PV Drilling cho phù hợp với sự thay đổi tỷ lệ trích các quỹ.

- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ với tỷ lệ tối đa 10% lợi nhuận tính thuế của Tổng công ty từ năm 2010; và giao cho Tổng Giám Đốc PV Drilling tổ chức việc triển khai thực hiện sử dụng nguồn quỹ theo đúng mục đích và quy định của luật hiện hành; Bổ sung vào Điều 42 Điều lệ PV Drilling đối với việc trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 90,92 %.

Điều 5: Thông qua việc PV Drilling bổ sung mục đích mua 768.000 cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng ngoài mục đích bình ổn giá; Giao cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thưởng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là:95,46 %.


Điều 6: Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc và việc bầu các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2011 - 2015:

- Miễn nhiệm ông Đỗ Văn Khạnh là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PV Drilling và bầu ông Phạm Tiến Dũng – người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PV Drilling, là thành viên HĐQT và phê chuẩn việc HĐQT đã bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PV Drilling thay thế ông Đỗ Văn Khạnh kể từ ngày 05/8/2010.

- Miễn nhiệm ông Đoàn Đình Thái là Phó Chủ tịch HĐQT PV Drilling và bầu ông Trịnh Thanh Bình – người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PV Drilling thay thế ông Đoàn Đình Thái.

- Thông qua việc bầu lại các thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiệm của PV Drilling tiếp tục là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đỗ Đức Chiến

2. Ông Trịnh Thanh Bình

3. Ông Phạm Tiến Dũng

4. Bà Kiều Thị Hoài Minh

5. Ông Dương Xuân Quang

6. Bà Đinh Thị Thái

7. Ông Lê Văn Bé

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 97,70 %.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling như sau:

- Sửa đổi bổ sung Điều 42

* Sửa đổi khoản b, c :

b. 12,5% để lập quỹ khen thưởng và phúc lợi;

c. 1,5% để lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Tổng Công ty;

* Bổ sung khoản 2:

“2. Tổng Công ty được trích tối đa 10% lợi nhuận tính thuế để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.”

- Sửa đổi khoản 3 Điều 44:

...Kể từ ngày 01/01/2010, đơn vị tiền tệ trong kế toán của Tổng Công ty là đồng Việt Nam hoặc đồng Đô la Mỹ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 91,42 %.

Điều 8: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2011 như sau:

- Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS sẽ do Tổng Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty.

- Thù lao của thành viên HĐQT (độc lập): 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm):5.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của thành viên BKS (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 97,61 %.

Điều 9: Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính hàng quý cho PV Drilling trong năm 2011 như sau và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán Tổng Công ty cho năm tài chính 2011 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:

9.1 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

9.2 Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

9.3 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

9.4 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,49 %.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2011.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

ĐỖ ĐỨC CHIẾN

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,455,410Lượt truy cập