Đại Hội Đồng Cổ Đông

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009(30/03/2009)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
 
Tổ chức vào ngày 11 tháng 04 năm 2009, tại phòng họp Lotus, Lầu 1, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận I – Tp. HCM. 
 • 08:00 – 08:30: Khai mạc
-     Đón khách, Tuyên bố lý do
-     Kiểm tra tư cách Đại biểu.
-     Giới thiệu đại biểu, Đoàn Chủ tịch
-     Thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.
-     Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc. 
 • 08:30 – 08:40: Thông qua chương trình Đại hội
-          Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thể lệ biểu quyết. 
-          Chủ tịch đoàn công bố các nội dung biểu quyết của Đại hội. 
 • 08:40 – 11:10: Nội dung chính của Đại hội
[ 08:40 – 10:30 ]: Trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2008 và Kế hoạch hoạt động năm 2009.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
3. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán
4. Phương án chia cổ tức năm 2008  
5. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2008 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2009 của Ban kiểm soát         
6. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009
7. Danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính quý cho PV Drilling trong năm 2009
8. Thay thế thành viên Hội đồng Quản trị theo thư giới thiệu của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
9. Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để chuyển đổi sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Khoan dầu khí Việt Nam (PVD Invest) vào PV Drilling.
10. Sửa đổi Điều lệ của PV Drilling (thay đổi trụ sở, vốn điều lệ).
11. Bầu lại thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới 2009-2012.
[ 10:30 – 11:00 ]: Đại hội tiến hành thảo luận
[ 11:00 – 11:10]: Ban kiểm phiếu tiến hành lấy ý kiến biểu quyết.
 • 11:10 – 11:30: Nghỉ giải lao và kiểm phiếu.
 • 11:30 – 11:40: Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
 • 11:40 – 11:50: Thông qua Biên bản Đại hội.
 • 11:50 – 12:00: Bế mạc Đại hội.

   

  Vui lòng download file tại đây.

Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
38,647,239Lượt truy cập