Đại Hội Đồng Cổ Đông

Các tài liệu phục vụ ĐHCĐ 2010(13/04/2010)

PV Drilling trân trọng gửi đến quý vị cổ đông các tài liệu phục vụ ĐHCĐ 2010 như sau:

1.   Thư mời họp ĐHCĐ:            

[bản tiếng Việt]                         [English version]

2.   Chương trình ĐHCĐ:            

[bản tiếng Việt]                           [English version]

3.   Ủy quyền tham dự ĐHCĐ:    

[bản tiếng Việt]                           [English version]

4.   Báo cáo của HĐQT:             

[bản tiếng Việt]                           [English version]

5.   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009:                                  

[bản tiếng Việt]                           [English version]

6.   Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD 2010:      

[bản tiếng Việt]                           [English version]

7.   Báo cáo kiểm tra giám sát 2009 và kế hoạch giám sát 2010:

 [bản tiếng việt]                          [English version]

8.   Kế hoạch chia cổ tức 2010:  

[bản tiếng Việt]                           [English version]

9.   Kế hoạch đầu tư 2010 và Phương án phát hành trái phiếu:       

[bản tiếng Việt]                           [English version]


10. Kế hoạch chi trả thù lao BKS - HĐQT 2010:                            

[bản tiếng việt]                           [English version]

11. Bầu thay thế thành viên HĐQT:                                              

[bản tiếng Việt]                           [English version]

12. Điều chỉnh điều lệ PVD:        

[bản tiếng Việt]                           [English version]

13. Danh sách các công ty kiểm toán 2010:                                 

[bản tiếng Việt]                           [English version]

Trân trọng,

PV Drilling Corporation
Địa chỉ: Lầu 4, Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39 142 012 (7 lines) - Fax: +84-28-39 142 021 - 39 142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn
© Copyrights 2013 PVD - Site by Time Universal.
41,726,501Lượt truy cập